Quy định chứng nhận NHOVN

Quy định chứng nhận NHOVN

DUY TRÌ, MỞ RỘNG, THU HẸP PHẠM VI, ĐÌNH CHỈ VÀ HỦY BỎ CHỨNG NHẬN

 Lượt xem |  Tải về |  58 lượt tải |  Loại file : .PDF | Ngày upload: 24/05/2018

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

 Lượt xem |  Tải về |  679 lượt tải |  Loại file : .pdf | Ngày upload: 28/03/2016

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

 Lượt xem |  Tải về |  477 lượt tải |  Loại file : .pdf | Ngày upload: 24/03/2016

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỢP QUY

 Lượt xem |  Tải về |  486 lượt tải |  Loại file : .pdf | Ngày upload: 24/03/2016

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

Phiếu tiếp nhận khiếu nại/kiến nghị

 Lượt xem |  Tải về |  511 lượt tải |  Loại file : .pdf | Ngày upload: 24/03/2016

QUY TRÌNH XEM XÉT YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

 Lượt xem |  Tải về |  739 lượt tải |  Loại file : .pdf | Ngày upload: 24/05/2018